Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Wydziału Inwestycji i Drogownictwa należy w szczególności:

 1. Planowanie i organizowanie procesów inwestycyjnych: zapewnienie wykonawstwa dokumentacji, robót budowlano - montażowych i nadzoru inwestorskiego.
 2. Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich inwestycji.
 3. Weryfikacja wniosków dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego pod względem technicznym.
 4. Rozliczanie wykonywanych zadań inwestycyjnych i ich kontrola merytoryczna.
 5. Planowanie, koordynacja, nadzór i rozliczanie remontów dróg lokalnych miejskich, gminnych i dojazdowych.
 6. Wydawanie decyzji lokalizacyjnych, na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i na umieszczanie urządzeń.
 7. Wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów z drogi publicznej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem dróg gminnych, projekty organizacji ruchu.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg na terenie gminy.
 10. Opiniowanie projektów technicznych w zakresie połączeń z drogami gminnymi.
 11. Prowadzenie sprawozdawczości o sieci dróg publicznych.
 12. Poradnictwo w zakresie doboru dokumentacji budowlanej, gromadzenie katalogów i projektów typowych budownictwa.
 13. Propagowanie nowych technologii i materiałów w budownictwie.
 14. Współpraca z administracją rządową, samorządem powiatowym i wojewódzkim w zakresie nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego.
 15. Opiniowanie projektów obiektów budowlanych pod względem architektonicznym na terenie miasta i gminy, w kontekście ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego i zapewnienia walorów estetycznych.
 16. Bieżące śledzenie i wyszukiwanie programów pomocowych Unii Europejskiej i innych krajów Europy przydatnych dla gminy Ustrzyki Dolne. Przedstawianie i konsultowanie z Burmistrzem i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy potencjalnych możliwości pozyskiwania funduszy na realizację gminnych inwestycji.
 17. Bieżące śledzenie i wyszukiwanie programów krajowych przydatnych dla gminy Ustrzyki Dolne. Przedstawianie i konsultowanie z Burmistrzem i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy potencjalnych możliwości pozyskiwania funduszy na realizację gminnych inwestycji.
 18. Przygotowywanie wniosków pomocowych dla Gminy oraz wspomaganie i nadzór działań kierowników jednostek organizacyjnych i budżetowych Gminy w staraniach o środki europejskie.
 19. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich poprzez koordynowanie i monitorowanie procesu ich wdrażania szczególnie w zakresie Programu INTERREG Polska - Białoruś - Ukraina.
 20. Udział w przygotowaniu dokumentów dot. zamówień publicznych na wykonanie zadań wpisanych do projektów.
 21. Przygotowywanie umów z wykonawcami zadań objętych projektami.
 22. Przygotowywanie wniosków o płatność.
 23. Tłumaczenie dokumentów niezbędnych w procesie przygotowania i wdrażania projektów transgranicznych.
 24. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy partnerskiej w ramach realizacji projektów transgranicznych.
 25. Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach dot. programów i funduszy europejskich.
 26. Właściwe gromadzenie i archiwizowanie całości dokumentacji związanej z wnioskami pomocowymi i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 27. Dbałość o zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami przez podległych pracowników.
 28. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 12
tel. 13-460-80-19
e-mail: igp@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-10-27
  Ilość odwiedzin: 4168047