Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 9068

 

Działalność gospodarcza - informacje wstępne

Podstawa prawna.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej regulują ustawy:

1. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi. zmianami).
2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późniejszymi zmianami).

Praktyczne wskazówki dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej:
Czynności urzędowe przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:

Urząd Miasta.

 1. Gdzie:
  • wypełniamy formularz zawierający informacje dotyczące:
  • nazwy firmy,
  • imienia i nazwiska właściciela firmy,
  • adresu zamieszkania właściciela firmy,
  • rodzaju prowadzonej działalności,
  • adresu pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • potrzebne opłaty:
   • 100 zł opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,
   • 50 zł opłata za zmiany dokonywane we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • pamiętać trzeba, że:
   • wszystkie zmiany stanu faktycznego i prawnego związane z prowadzoną działalnością należy zgłosić w ciągu 14 dni od ich zaistnienia do Biura Ewidencji Gospodarczej i Zezwoleń.
 2. Przedsiębiorca uzyskuje Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które zawiera dane:
  • oznaczenie przedsiębiorcy - imię i nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • oznaczenie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
  • określenie przedmiotu wykonywanej działalności,
  • siedziba i adres zakładu głównego (oddziału) lub innego miejsca,
  • data rozpoczęcia działalności.

Urząd Statystyczny.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Dz. U. 95.88.439 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca Dz. U. 99.69.763.z późniejszymi zmianami.

 1. Identyfikator REGON pełni funkcję Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i stosowany jest w systemach bankowym, celnym, podatkowym, w handlu zagranicznym i innych systemach handlowych czy marketingowych oraz przy przetwarzaniu danych. Zgodnie z art. 42, ust. 1 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami) wpisowi do rejestru podlegają wszystkie:
  ¨ osoby prawne,
  ¨ jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
  ¨ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne) oraz ich jednostki lokalne.
 2. Rejestracja w systemie REGON dla osób fizycznych:
  · wypełniony wniosek o nadanie identyfikatora REGON na druku RG-1 (dostępny w US lub na stronach www.stat.gov.pl )
  · kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  · kserokopia koncesji dla działalności objętych ustawowo koncesją,
  · inne akty założycielskie,
  · dowód osobisty (numer PESEL)
 3. Likwidacja działalności następuje w dniu jej wykreślenia z ewidencji na podstawie wypełnionego wniosku RG-2 (dostępny na stronach www.stat.gov.pl ).
 4. Wszelkie zmiany nazw jednostki, właściciela, adresu, rodzaju działalności, zawieszenie działalności powinny być zgłoszone do Urzędu Statystycznego w ciągu 14 dni od zaistnienia.
 5. Rejestracja i zmiany w systemie REGON są bezpłatne.

Bank

Kodeks cywilny (art. 725-733) oraz przepisy zawarte w prawie bankowym z dnia 1997 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
Przedsiębiorca obowiązany jest do:

 • dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, który zakłada się na podstawie umowy,
 • posiadania pieczątki z pełną nazwą firmy, siedzibą firmy, numerem regonu,

Urząd Skarbowy

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego.

 1. Osoby fizyczne powinny złożyć we właściwym dla swojej siedziby firmy urzędzie wypełniony formularz NIP-1
 2. Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP firmy. Jednak w przypadku gdy do tej pory Urząd Skarbowy nie nadał żadnego Numeru Identyfikacji Podatkowej to, do składanych dokumentów należy dołączyć wypełniony druk NIP-4.
 3. Niekiedy Urzędy Skarbowe żądają umowy na prowadzenie rachunku bankowego.

Pozostałe dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • numer REGON,

dotrą do Urzędu Skarbowego wysłane przez Urząd Gminy i Urząd Statystyczny.

Zwróć uwagę !

 1. Trzeba zdecydować, w jakiej formie będzie płacony podatek dochodowy:
  · w formie karty podatkowej,
  · ryczałtu ewidencjonowanego,
  · na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów.
  Podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy. Podatek w formie karty podatkowej i ryczałtu, osoby prowadzące działalność gospodarczą w określonych branżach i rodzajach (szczegółowo reguluje to ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 1998 r, Nr 144 poz. 930 z późniejszymi zmianami).
 2. Należy zdeklarować, czy chce się być płatnikiem podatku VAT, czy też nie (jeżeli przewidujemy, że nasz obrót roczny nie przekroczy 10.000 EURO wówczas można zrezygnować z bycia vatowcem składając formularz VAT-6. W przeciwnym wypadku musimy wypełnić formularz VAT-R i dokonać wpłaty w wysokości około 150 zł. Vatowcami staniemy się z pierwszym dniem następnego miesiąca - Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz. U. z 1993 Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami).
 3. Powinno się podjąć decyzję, czy prowadzi się księgowość samodzielnie, czy zleca się to jakieś firmie.
 4. Przy sprzedaży towarów osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej, niezbędna jest kasa fiskalna, chyba że przychody nie przekroczą 20.000 zł rocznie w roku rozpoczęcia działalności - (Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących Dz. U. z 2002 r. Nr. 234, poz. 1971).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kolejnym etapem jest zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ewentualnych pracowników i osoby współpracujące należy zgłosić do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od przyjęcia do pracy lub rozpoczęcia współpracy.

 1. Aby zgłosić firmę należy:
  • wypełnić formularz ZFA -zgłoszenie płatnika składek dla osób fizycznych,
  • wypełnić formularz ZUA osobno dla każdego pracownika i dla siebie - zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej (w przypadku gdy prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem właściciela i jedynym miejscem zatrudnienia dla pracowników firmy),
  • wypełnić formularz ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku jeżeli właściciel firmy lub pracownicy mają pełnoetatową pracę, płatną powyżej minimalnej pensji krajowej).
 2. W ZUS ie - trzeba co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe - opcjonalnie, wypadkowe oraz zdrowotne, (kwoty składek stanowią procent dochodów, ale deklarowany dochód jednak nie może być mniejszy niż 60 proc. średniego wynagrodzenia w kraju (tę kwotę podaje GUC, aktualnie minimalna składka wynosi ok. 520 zł miesięcznie).
 3. Potrzebne dokumenty (dla ZUS-u są to przede wszystkim numery i pełne dane firmy, właściciela, osób współpracujących, pracowników:
  • REGON firmy,
  • numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,
  • numer rachunku bankowego,
  • dane personalne,
  • numery NIP (wszystkich osób),
  • rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem kontrolnym powołanym do nadzoru, kontroli i przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Rozpoczynając działalność gospodarczą jako pracodawca należy w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy. W zawiadomieniu powinny się znaleźć informacje o:
  • miejscu,
  • rodzaju,
  • zakresie prowadzonej działalności,
  • przewidywanej liczbie pracowników.
 2. Również zaleca się by, złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących przedmiotowej działalności.

Uwaga !
Rozpoczynający działalność gospodarcza z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika staje się w rozumieniu prawa pracodawcą. Dodatkowe informacje wzory formularzy www.pip.gov.pl .

Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 1. Rozpoczynając działalność gospodarczą pracodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora sanitarnego. W zawiadomieniu powinny się znaleźć informacje o:
  · miejscu,
  · rodzaju,
  · zakresie prowadzonej działalności,
  · przewidywanej liczbie pracowników.
 2. Należy również złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów sanitarno-epidemiologicznych dotyczących przedmiotowej działalności.

 Data publikacji:

  Ilość odwiedzin: 4174114