Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 4295

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych informuję, że z zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr VIII/71/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2015 r. poz.1709) na terenie Gminy Ustrzyki Dolne istnieje obowiązek pobierania opłaty miejscowej w następujących miejscowościach:

Ustrzyki Dolne, Bandrów Narodowy, Brzegi Dolne, Dźwiniacz Dolny, Hoszów, Jałowe, Jamna Górna, Łobozew Dolny, Łobozew Górny, Łodyna, Ropienka, Równia, Teleśnica, Trójca, Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Górna, Wojtkowa, Wojtkówka, Zadwórze.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Opłaty miejscowej nie pobiera się:

  1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. od osób przebywających w szpitalach,
  3. od osób niewidomych i ich przewodników,
  4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,
  5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwałą Nr XV/174/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku ustaliła stawkę opłaty miejscowej i zasady jej poboru, jednocześnie wyznaczając inkasentów. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 28 stycznia 2016 roku. Zgodnie z w/w uchwałą opłatę miejscową w wysokości 1,00 za każdy dzień pobytu pobierają:
wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska, ośrodki kempingowe, pola namiotowe, wynajmujący pokoje w kwaterach prywatnych i innych podobnych obiektach.

Poboru opłaty miejscowej dokonuje się w dniu zameldowania lub wymeldowania, w wysokości określonej w niniejszej uchwale za faktyczną liczbę dni pobytu, jaką podaje zgłaszający, wydając pokwitowanie za każdą pobraną kwotę. Rozliczenie i wpłata pobranych przez inkasentów kwot opłaty miejscowej następuje do 10 dnia miesiąca po upływie kwartału, w którym pobrano opłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 15% pobranych i wpłaconych kwot.
Zarządzeniem Nr 160/15 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 20 sierpnia 2015r. ustalono zasady poboru, odprowadzania i rozliczania opłaty miejscowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne.

Osoba prowadząca: Paulina Stec, pokój nr 22, tel. 460-80-20,
e-mail: p.stec@ustrzyki-dolne.plData publikacji:

  Ilość odwiedzin: 4174043