Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  
Liczba odwiedzin kategorii: 5260
Załącznik Nr l  
Do Uchwały NrX/76/11
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 25 maja 2011 r.

STATUT
Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1  

Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych zwanym dalej Basenami jest jednostką organizacyjną gminy Ustrzyki Dolne prowadzoną w formie jednostki budżetowej. W skład Zespołu Basenów Delfin wchodzą: - kryta pływalnia, - baseny odkryte. I. Jednostka budżetowa Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm./
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, póz. 1223 z późn. zm./
 4. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej / tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, póz. 1675 z późn. zm./ 5. Niniejszego statutu. II. Zespół Basenów Delfin nie posiada osobowości prawnej.

§3

 1. Terenem działalności Basenów jest miasto Ustrzyki Dolne.
 2. Siedzibą jednostki jest budynek Basenów w Ustrzykach Dolnych.

§4

 1. Nadzór nad działalnością Basenów w Ustrzykach Dolnych, sprawuje Burmistrz Ustrzyk Dolnych.
 2. Działalność Basenów w Ustrzykach Dolnych finansowana jest ze środków gminy Ustrzyki Dolne.

Rozdział II. Cel przedmiot działania.

§5

Celem działalności Basenów jest:

 1. udostępnianie materialnej bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i nauki pływania stanowiącej podstawę upowszechniania kultury fizycznej,
 2. rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla społeczeństwa gminy Ustrzyki Dolne i okolic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

§6

Do podstawowych zadań Basenów należy:

 1. wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne niecek basenowych i pozostałych obiektów basenowych,
 2. zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń Basenów,
 3. świadczenie usług w zakresie sporni i rekreacji dla mieszkańców miasta, okolic a w szczególności:
  • udostępniania obiektów basenowych na organizację nauki pływania, zajęć wychowania fizycznego dla. dzieci i młodzieży,  
  • organizowanie zajęć korekcyjnych dla osób z wadami postawy oraz terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych przy współpracy z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia,  
 4. zapewnienie w czasie zajęć na Basenach fachowej obsługi ze strony ratowników i instruktorów nauki pływania zgodnie z wymogami przepisów o bezpieczeństwie osób kapiących się.
 5. organizowanie imprez zleconych w zakresie sportu i kultury fizycznej.
 6. stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania i prowadzenia zajęć w obiektach Zespołu Basenów Delfin.

§7

Zespół Basenów Delfin może nadto prowadzić dodatkową działalność gospodarczą polegającą na:

 1. udostępnianiu pomieszczeń, organizacji gabinetu odnowy biologicznej, sauny, siłowni itp.
 2. prowadzenie reklam na własnych obiektach,
 3. działalności handlowej i gastronomicznej w celu zaspokajania potrzeb osób korzystających z usług,
 4. organizacji imprez zleconych.  

Rozdział III Organizacja jednostki. 

§8

 1. Działalnością Basenów w Ustrzykach Dolnych kieruje dyrektor tej jednostki, który reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Ustrzyk Dolnych. Zatrudnienie na stanowisku dyrektora poprzedzone jest konkursem.

§9

W sprawach pracowniczych dyrektor działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

§10  

Strukturę organizacyjną oraz zasady działania jednostki określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Zespołu Basenów Delfin a podlegający zatwierdzeniu przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych.

Rozdział IV. Majątek i finanse.

§11

Zespół Basenów Delfin prowadzi gospodarkę finansowana zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§12

Organ tworzący z chwilą rozszerzenia działalności jednostki budżetowej Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych doposażą ją w majątek w postaci środków trwałych i obrotowych.   Data publikacji: 2011-10-05

  Ilość odwiedzin: 1960066