Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  
Liczba odwiedzin kategorii: 5162
Uchwała Nr X/75/11
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin" w Ustrzykach Dolnych.

Na podst. art.18, ust.2, pkt.9, litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.12, ust.l, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§1

Zmienia się nazwę jednostki organizacyjnej gminy Ustrzyki Dolne Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin" w Ustrzykach Dolnych na Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych.

§2

Wprowadza się zmiany do Statutu Międzyszkolnej Pływalni „Delfin" w Ustrzykach Dolnych przyjętego uchwałą Nr XXIV/185/2000 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ten sposób, że wprowadza się tekst jednolity Statutu Zespołu Basenów Delfin stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 6 czerwca 2011 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.  Data publikacji: 2011-10-05

  Ilość odwiedzin: 1952438