Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  
Liczba odwiedzin kategorii: 8725
       

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/205

Burmistrza Ustrzyk Dolnych

z dnia 20.12.2005r.


REGULAMIN PRACY

POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W USTRZYKACH DOLNYCH.  


   

Na podstawie art. 104-104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy/Dz.U.Nr.21, poz. 94 z późn. zm./ustalam, co następuje:

I
PRZEPISY WSTĘPNE

§1
Regulamin ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z nią prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.  

§ 2
Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.  

§ 3
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, potwierdzone podpisem pracownika i datą, zostaje włączone do teczki akt osobowych.

§ 4
Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Powiatową i Miejska Bibliotekę Publiczną w Ustrzykach Dolnych reprezentowaną przez Dyrektora.

II
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 5
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:

 1. przestrzeganie prawa,  
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,  
 3. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,  
 4. zachowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowej,
 5. informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Biblioteki, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 6. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
 7. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach ze stronami,
 8. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 9. wykonywanie poleceń przełożonego zgodnych z przepisami prawa i umową o pracę,
 10. należyte zabezpieczenie, po zakończeniu pracy, stanowiska pracy; (pieczęci i dokumentów poprzez zamknięcie biurek i szaf oraz drzwi).

§ 6
Wstęp i przebywanie pracownika na terenie biblioteki w stanie po użyciu alkoholu jest zabronione. Na teren biblioteki nie wolno wnosić alkoholu.

§ 7
Wprowadza się zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy i ciągach komunikacyjnych, z wyjątkiem miejsc wydzielonych do palenia, odpowiednio oznakowanych i wyposażonych.

III
CZAS PRACY

§ 8
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 9

 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym; z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach o nienormowanym czasie pracy.
 2. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy: Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 730 –1700, w soboty w godz. 800 – 1300. Oddziały dla dorosłych i dla dzieci (czytelnie i wypożyczalnie) czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1700 (pracownik jest w godz. 900 – 1700), w soboty 900 – 1300 (pracownik jest w godz. 800 – 1600). Czytelnia internetowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1700: (pracownik jest w godz. 900 – 1600), Dział gromadzenia i opracowania, oraz dział udostępniania zbiorów i informacji, czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530. Dział ogólno - organizacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530.
 3. Główny księgowy pracuje na 1/2 etatu .
 4. Filie biblioteczne czynne są:

  Poniedz. Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
  Bandrów1400-18001400-18001400-18001400-1800------------900-1600
  Brzegi Dolne1300-17001200-17001200-17001200-1700------------1100-1500
  Krościenko1300-1700------------1000-14001200-17001300-17001230-1700
  Łobozew1300-17001200-17001200-17001200-17001300-1700------------
  Łodyna-----------1000-1700------------1000-1700930-1700------------
  Ropienka-----------1300-1700830-1700-------------830-1700------------
  Ustjanowa-----------1100-16001100-1700-------------1100-17001100-1700
  Wojtkowa-----------1200-17001200-17001200-17001200-17001200-1500
 5. Godziny pracy pracowników biblioteki mogą ulec przesunięciu w zależności od potrzeb wewnętrznych placówki.
 6. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie,
 7. Pracownicy dojeżdżający, po uzyskaniu zgody dyrektora biblioteki  uzyskują zmianę godzin czasu pracy, z określeniem trybu jego rozliczania.

§ 11

Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi, co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z 15 minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy, przerwę tę, przypadającą w 4-tej godzinie pracy pracownika ustala dyrektor biblioteki..
W czasie powyższej przerwy pracownicy nie mogą opuszczać terenu zakładu pracy.  

§ 12
Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

§ 13
Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora biblioteki.

§ 14
Pracownik winien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinie rozpoczęcia pracy znajdował się już na stanowisku pracy.

§ 15
Przyjście do pracy potwierdza pracownik własnoręcznym podpisem na liście obecności, wykładanej w ustalonym miejscu.

§ 16

 1. Opuszczenie przez pracownika stanowiska pracy w czasie godzin pracy jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora biblioteki lub osoby działającej w jego imieniu.
 2. Przerwy w pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych są ewidencjonowane i podlegają odpracowaniu lub zostają odliczone z wynagrodzenia.
 3. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych znajduje się w wypożyczalni dla dorosłych.  

IV
OBOWIĄZKI PRACODAWCY  

§ 17

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. Zawrzeć na piśmie umowę z pracownikiem. Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do rodzaju umowy oraz jej warunków.
 2. Zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego uprawnieniami.
 3. Organizować prace w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, z wykorzystaniem uzdolnień i kwalifikacji pracowników.
 4. Przestrzegać przepisów o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.  
 5. Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników-poprzez „służbę bhp” powołaną zgodnie z art. 237 11 Kodeksu pracy; w osobie Inspektora ds. bhp.
 6. Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 7. Zaspokajać, w miarę posiadanych środków potrzeby socjalne pracowników.
 8. Wydawać pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy.
 9. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.  
V
URLOPY I ZWOLNIENIA Z PRACY

§ 18

 1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów.
 2. Plan urlopów, podany do wiadomości pracowników, ustala się do 31 stycznia danego roku, po uwzględnieniu wniosków pracowników i potrzeb zakładu pracy.
 3. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.
 4. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 5. Przesunięcie urlopu może nastąpić tylko na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami; podobnie ze strony pracodawcy tylko z powodu szczególnych potrzeb zakładu pracy.
 6. Urlop okolicznościowy, szkoleniowy, bezpłatny może być udzielony pracownikowi na zasadach określonych przepisami szczególnymi, na wniosek pracownika /pisemny/

§ 19

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy: Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożliwości wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. O przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności pracownik powinien uprzedzić pracodawcę lub niezwłocznie go zawiadomić, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Inne sytuacje regulują przepisy ogólne.

§ 20
Zwolnienia od pracy: Zwolnień od pracy udziela pracodawca, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu Pracy. Z przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy albo z innych przepisów prawa-na zasadach ogólnych.

§ 21

 1. Wyjazdy w celach służbowych są dokumentowane delegacjami służbowymi wydawanymi i rejestrowanymi w Dziale Ogólno-Organizacyjnym, podpisywanymi przez Dyrektora biblioteki.
 2. Istnieje obowiązek przekładania rozliczenia kosztów podróży służbowej niezwłocznie po jej zakończeniu.
 3. Na udokumentowanie poniesionych wydatków należy załączyć: faktury za noclegi i inne koszty.
 4. Korzystanie z samochodów własnych do celów służbowych jest możliwe za zgodą Dyrektora biblioteki, rozliczane na zasadach ogólnych.

VI
WYPŁATA WYNAGRODZENIA

§ 22
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

§ 23

 1. Szczegółowe zasady wynagradzania reguluje rozporządzenie Rady Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U.Nr 45, poż.446 z późn. zm – Regulamin Wynagradzania Pracowników PiMBP w Ustrzykach Dolnych z dnia 03.10.2005r )
 2. Wypłata wynagrodzenia za prace odbywa się dnia 26 każdego miesiąca,
 3. Wypłata świadczeń ZUS odbywa się w dniu wypłaty wynagrodzeń,
 4. Wypłaty inne są dokonywane wg każdorazowo podanych terminów,
 5. Miejscem wypłat jest kasa Biblioteki lub po wyrażeniu zgody przez pracownika, wskazany bank § 24 Skargi i reklamacje z tytułu obliczeń zarobków pracowniczych pracownicy składają do Dytektora w terminie 7 dni od dnia wypłaty.

§ 25

Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu, zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy: -zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, -sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności; innych niż świadczenia alimentacyjne, -kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy, -inne należności, na potrącenie, których pracownik wyraził zgodę pisemnie.

VII
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 26

 1. Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów w pracy mogą być przyznane następujące wyróżnienia: -gratyfikacja pieniężna, -awansowanie na wyższe stanowisko -pochwała pisemna, -dyplom uznania.
 2. Nagrodę dla dyrektora Biblioteki przyznaje Burmistrz
 3. Nagrody dla pracowników ustala Dyrektor.

VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW

§ 27

 • W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:
 • spóźniania się do pracy lub samowolnego opuszcza stanowiska pracy bez usprawiedliwienia, - stawiania się do pracy w stanie po użyciu alkoholu,
 • spożywania alkoholu w czasie pracy,
 • nie wykonywania poleceń służbowych,
 • nie przestrzega tajemnicy służbowej, mogą być stosowane kary:
 • kara upomnienia,
 • kara nagany.

Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych może skutkować, zgodnie z art. 52 Kodeksu Pracy, rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 28

 1.  Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 3. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie zawierającym uzasadnienie i 7 dniowy termin wniesienia sprzeciwu do Dyrektora Biblioteki, a w przypadku jego odrzucenia informację o możliwości wystąpienia do sądu pracy w ciągu 14 dni.
 4. Karę uznaje się za niebyłą po roku nienagannej pracy.
 5. Pracodawca może karę anulować przed upływem terminu.

§ 29

Przedawnienie roszczeń:

 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 2. Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika, wskutek zaniedbania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o jej wyrządzeniu nie później niż 3 lata od jej zaistnienia.
 3. W przypadku szkody umyślnej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30
W razie nieobecności Dyrektora Biblioteki jego obowiązki przejmuje osoba upoważniona indywidualnie.

§ 31

 1. Regulamin wchodzi w Zycie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób zwyczajowo przyjęty.
 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy, potwierdzając powyższe podpisem.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązujące w resorcie kultury oraz przepisy prawa pracy.    
 


Data publikacji: 2010-09-06

  Ilość odwiedzin: 1960045