Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 12326


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2016-02-05

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Nr 2 w Ustrzykach Dolnych, ul. 29-go Listopada 49, 38-700 Ustrzyki Dolne. 2017-01-13
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Usługi. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej 2017-01-02
Burmistrz Ustrzyk Dolnych o g ł a s z a: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, o powierzchni użytkowej 43,50 m2 oznaczonej numerem działki 430 o powierzchni 0,3222 ha, położonej 2016-11-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej relacji Zawadka - Stańkowa od km 0+446 do km 0+728,26 (most) 2016-12-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna znajdującego się na składzie (działka nr ew. 148) przy drodze powiatowej w miejscowości Zawadka gm. Ustrzyki Dolne. 2016-12-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej relacji Chwaniów - Nowosielce Kozickie od km 0+000 do km 0+200 nr ewid. działki 437 2016-12-20
Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest szacowanie nieruchomości 2016-12-22
Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia wykonanie prac geodezyjnych 2016-12-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R Jureczkowa na długości 220 mb od km 0+ 000 ? 0+ 220 2016-12-16
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna znajdującego się na składzie (działka nr ew. 148) przy drodze powiatowej w miejscowości Zawadka gm. Ustrzyki Dolne. 2016-12-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych o g ł a s z a: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomość niezabudowana położona w Ustrzykach Dolnych, oznaczona numerami działek 288/10 i 289/2 o łącznej powierzchni 0,2919 ha, z przeznaczeniem pod budowę budynk 2016-11-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna - drewno wielkowymiarowe 2016-11-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna - drewno średniowymiarowe 2016-11-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi nr 118310R relacji Brelików - Ropienka dz. nr ewid. 353 w km 0+950 - 1+700 w miejscowości Brelików. 2016-11-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w 2016 r. w kwocie 1.000.000,00 zł. 2016-11-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna znajdującego się na składzie (działka nr ew. 149) przy drodze powiatowej w miejscowości Zawadka gm. Ustrzyki Dolne. 2016-11-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Oświetlenie drogi w miejscowości Serednica 2016-10-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie (do każdego miejsca w kraju i zagranicą) usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz codzienny odbiór korespondencji z Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2016-12-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 143033R (dz.428) w miejscowości Równia na odcinku od km 0+000 do km 0+130 2016-10-24
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Rynek 3 w Ustrzykach Dolnych - wykonanie instalacji C.O., C. 2016-10-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne... 2016-10-17
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Rynek 9 w Ustrzykach Dolnych - wykonanie instalacji C.O., C. 2016-09-15
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. 29 Listopada 3 w Ustrzykach Dolnych - wykonanie instalacji C. 2016-09-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne, 2016-09-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 143 505 R (do cmentarza) o nr ewid. działki 99 położonej w m-ci Ropienka na odcinku od km 0+000 ? 0+100 2016-10-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119250R Krościenko- Stebnik na długości 950 mb od km 5+550 do km 6+500 2016-09-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 118 333R Stańkowa - Zawadka o długości 446 mb ( etap I 2016-09-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Wykonanie dachu spadowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy - jako nadbudowa budynku ŚDS dachem wielospadowym w konstrukcji dr 2016-09-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Oświetlenie drogi 2016-08-18

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. : "Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne - bud

2016-07-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, dotychczas użytkowanym jako Dom Kultury oraz budynkiem magazynowym, użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bandrowie Na 2016-07-15

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Oświetlenie drogi" w m-ci Brelików-Leszczowate

2016-06-24

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Oświetlenie drogi" w m-ci Dźwiniacz Dolny

2016-06-24
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości : Nieruchomość niezabudowana położona w Ustrzykach Dolnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1329/1 o powierzchni 0,0748ha... 2016-06-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Bandrów Narodowy, oznaczona numerem działki 24/1 oraz Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Ba 2016-06-07

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: "Przebudowa drogi gminnej nr 119252R w miejscowości Hoszowczyk"

2016-06-15

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na Gwykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Oświetlenie drogi" w miejscowości Serednica

2016-06-21

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Przedszkole moich marzeń - budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i

2016-06-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: 2016-07-14

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: "Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach Ropienka, Brelików"

2016-06-17

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne wraz z inwentaryzacją przyrodniczą i ekofizjografią"

2016-06-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przedszkole moich marzeń - budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 2016-07-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne (za oczyszczalnią) od km 0+470 do 0+998 2016-09-12

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Przedszkole moich marzeń - budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Doln

2016-06-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R Jureczkowa od km 0+014 do km 0+446 2016-09-09

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 143025R Równia (działka nr ewid. 414) na długości 138m od

2016-06-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Przebudowa drogi gminnej w Ropience (kopalnia) Nr 143518R (dz. Nr ewid. 506/2, 506/1) na długości 176mb od km 0+000 do 0+176 2016-07-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługę przewozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w roku szkolnym 2016/2017. 2016-07-06

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Ustrzyki Dolne zgodnych ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016

2016-06-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: część działki nr 2783/6 o powierzchni 0,10 ha,oraz część działki nr 723 o powierzchni 0,0590 ha położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne 2016-05-18

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - budowa parkingu oraz ch

2016-05-31

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych "Przebudowa drogi przy ulicy Gombrowicza - koło basenu Delfin w Ustrzykach Dolnych (km 0+255 ? 0+393 tj. do ul. Łukasiewicza k/Prochatki)"<

2016-05-17

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie przebudowy drogi rolniczej w miejscowości Łobozew Górny gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 389 długości 500m - odci

2016-06-27
W związku z brakiem ofert na zakup drewna, Burmistrz Ustrzyk Dolnych ponownie zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego gatunku topola osika, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, robinia akacjowa, czereśnia o łącznej masie około 15m3 2016-06-02

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont drogi gminnej Nr 119366R dz. nr ewid. 298/1 w miejscowości Łobozew Górny

2016-04-29

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Przebudowa drogi do wyciągu Gromadzyń na działce nr ewid. 1923 w Ustrzykach Dolnych

2016-05-12

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Przebudowa drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 735 w Ustrzykach Dolnych

2016-05-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: niezabudowana położona w Ustrzykach Dolnych, oznaczona numerem działki 73/5 oraz nniezabudowana położona w Ustrzykach Dolnych, oznaczona numerami działek 288/10 i 2016-08-18

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na "Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne",

2016-05-16

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opałowego gatunku topola osika, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, robinia akacjowa, czereśnia o łącznej masie około 15 m3.

2016-05-23

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania o nazwie: "Sieć rozdzielcza wodociągowa - Łobozew Dolny"

2016-04-27

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania o nazwie: "Kanalizacja deszczowa ul. Rynek 9 oraz ul. Mikołaja Kopernika 1 w m-ci Ustrzyki Dolne"

2016-04-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót mostowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 118333R Stańkowa ? Zawadka usytuowanego w granicach działek o numerach ewidencyjnych 32 2016-04-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Część działki nr 693/2 o powierzchni 0,80 ha, (ogólna powierzchnia działki 1,8448 ha), położonej we wsi Ropienka z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwidocznione 2016-04-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2016-04-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Poprawa stanu technicznego Stadionu Sportowego - ETAP II ogrodzenie terenu oraz boisk sportowych stadionu sportowego 2016-04-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Poprawa stanu technicznego Stadionu Sportowego - ETAP II remont elementów infrastruktury: balustrady, boksy, dojazdy 2016-04-12

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, 38 ? 700 Ustrzyki Dolne, składa zapytanie ofertowe na dostawę 5000 Mg węgla kamiennego wg. parametrów, terminów dostaw i terminów zap

2016-07-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej do terenów rekreacyjno-sportowych poprzez budowę drogi Nr 119259R” w miejscowości U 2016-04-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna znajdującego się na składzie (działka nr ew. 149) przy drodze powiatowej w miejscowości Zawadka gm. Ustrzyki Dolne. 2016-04-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne - budowa kanalizacji” w miejscowości Ustrzyki 2016-03-31
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, 38 – 700 Ustrzyki Dolne, składa zapytanie ofertowe na dostawę 1 200 Mg miału węglowego... 2016-04-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę kompaktora stacjonarnego do Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych(SSOK) wraz z lejem zsypowym o szerokości 2,6 m i czujnikiem włączania przy napełnianiu. 2016-04-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn:. „Kanalizacja deszczowa ul. Rynek 9 oraz ul. Mikołaja Kopernika 1 w m-ci Ustrzyki Dolne” 2016-03-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w miejscowości Łobozew Górny 2016-03-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny, gm. Ustrzyki 2016-03-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystyczno - inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne - budowa kanalizacji” w miejscowości Ustrzyki 2016-03-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budynek komunalny Ropienka 20 – dach” w gm. Ustrzyki Dolne 2016-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budynek komunalny Dwernickiego 2 – ocieplenie, wymiana stolarki” w m-ci Ustrzyki Dolne 2016-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w miejscowości Moczary, Wojtkówka i Zawadka 2016-03-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Dobra od ulicy Nadgórna do ulicy Jana Pawła II od km 0+000 do 0+299 + odgałęzienie w lewo do 2016-03-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Ustrzykach Dolnych” polegające na: koszeniu trawy wraz z jej wywozem i uprzątnięciem skoszonej powierzchni oraz obcinaniu żywopłotu na n/w terenach 2016-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsadzenie rabat i donic w Ustrzykach Dolnych” polegające na: przygotowaniu podłoża, zasileniu nawozami oraz obsadzeniu rabat i donic: 2016-03-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łobozew Dolny, gm. Ustrzyki Dolne 2016-02-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandrów Narodowy na działkach o nr ewidencyjnych 311 + 499 od km 0+000 do km 0+ 247 na dług 2016-02-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Przebudowa drogi w miejscowości Krościenko o numerze ewid. działki 61 na długości 156m od km 0+027 do 0+183 2016-02-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową drogi na działkach nr ewid. 1240/2, 2776 i 2016-02-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne 2016-01-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne 2016-01-28
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2016-02-03
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń magazynowych w budynku zaplecza o wymiarach 2x (12m x 9m) o łącznej powierzchni 228m przy ul. Przemysłowej 16... 2016-02-05
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę budynku składowego 400 m2, części parterowej budynku przy ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach Dolnych. 2016-02-05
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2016-05-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: Przebudowa drogi gminnej Nr 142738R w miejscowości Hoszów na działce o numerze ewidencyjnym 483 od km 0+000 do 0+525 2016-02-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bandrów Narodowy na działkach o nr ewidencyjnych 311 + 499 od km 0+000 do km 0+ 2016-02-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Remont chodnika w ciągu ulicy Łukasiewicza – od ulicy Gombrowicza - do ulicy PCK strona lewa od km 0+000 do km 0+336 2016-01-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Oświetlenie drogi" w miejscowości Jureczkowa i Stańkowa 2016-02-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w miejscowości Krościenko, Ustrzyki Dolne ul. W. Pola i Ustrzyki Dolne ul. Strwiążyk 2016-02-08
Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów żywnościowych dla Przedszkola Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ul. 29 Listopada 49, 38-700 Ustrzyki Dolne , wg załączonych do zaproszenia formularzy asortymentowo- cenowyc 2016-01-13
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach dolnych ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest „Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-5, Nr 1”. 2016-01-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 143011R Równia na długości 350 mb od km 0+000 – 0+350 działki Nr 398/2 i 384 2016-01-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Oświetlenie drogi” w miejscowości Jałowe, Równia, Ustianowa Dolna i Zadwórze 2016-02-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Przebudowa nawierzchni drogi w ulicy Kolejowej o numerze ewid. działki 1852 na długości 180mb od km 0+220 do km 0+400” 2016-01-15
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg na dostawę paliwa polegająca na zakupie paliwa do samochodów służbowych używanych przez ZGM Ustrzyki Dolne. 2016-03-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działka nr 412 i część działki nr 407 o łącznej powierzchni 1,2528 ha, (ogólna powierzchnia działek 1,3528 ha) - położonych we wsi Moczary z przeznaczeniem do użytkowan 2016-03-02
Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych ogłasza pierwszy publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: pięciu miejsc pod ustawienie tymczasowych punktów na fundamentach nietrwałych, konstrukcji drewnianej... 2016-03-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek nr nr 45/4, 45/5, 317/6 o łącznej powierzchni 0,1384 ha, położonych w miejscowości Łodyna 2016-02-22
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, dotychczas użytkowanym jako Dom Kultury łącznej powierzchni użytkowej 361,40 m2 oznaczoną numerem działki 420/2 o powierzchn 2016-02-03
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg na jest ubezpieczenie nieruchomości należących do Gminy Ustrzyki Dolne będących w zarządzie ZGM dla lokalizacji wg załącznika nr 1 oraz mienia Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzyk 2016-01-14
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę budynku składowego 400 m2, części parterowej budynku przy ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach Dolnych. 2016-03-10
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń magazynowych w budynku zaplecza o wymiarach 2x (12m x 9m) o łącznej powierzchni 228m przy ul. Przemysłowej 16... 2016-03-10


  Ilość odwiedzin: 1952460