Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 8865

Uchwały z 2015 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-01-28

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie nadania trasom biegowym w Ustjanowej Górnej imienia Stanisława Nahajowskieg. 2015-01-28
Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-03-03
Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2015-03-03
Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp.zoo w Ustrzykach D. 2015-03-03
Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno &# 2015-03-03
Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 2015-03-03
Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: stawki opłaty za pojemnik przeznaczony na zbieranie odpadów komunalnych 2015-03-03
Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-03
Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-03
Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów 2015-03-03
Uchwała Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: ustalenia maksymalnych stawek za usuwanie nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2015-03-03
Uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych 2015-03-03
Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Statutowej 2015-03-03
Uchwała Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2015-03-03
Uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych. 2015-03-03
Uchwała Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjn 2015-03-03
Uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne”. 2015-03-03
Uchwała Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krościenko 4” ETAP 1. 2015-03-03
Uchwała Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych 2015-03-03
Uchwała Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-03-03
Uchwała Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-03-03
Uchwała Nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-04-10
Uchwała Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” 2015-04-10
Uchwała Nr VI/44/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA” 2015-04-10
Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska 2015-04-10
Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. 2015-04-10
Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015 - 2020 2015-04-10
Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” 2015-04-10
Uchwała Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr V/30/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach od 2015-04-10
Uchwała Nr VI/50/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 2015-04-10
Uchwała Nr VI/51/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Gminy Olszanica. 2015-04-10
Uchwała Nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie wsi Sokole gminy Ustrzyki Dolne. 2015-04-10
Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/254/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Czas na akt 2015-05-27
Uchwała Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 maja 2015 roku dotycząca zmiany uchwały Nr XXXIV/314/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w bud 2015-05-27
Uchwała Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr V/30/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odb 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku W sprawie przyjęcia Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku W sprawie poparcia Apelu Miasta Krosna 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie wsi Krościenko gmina Ustrzyki Dolne. 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Solinie ,będącej własnością Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczys 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczysty 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2224 R Rozpucie - Ropienka w miejscowości Zawadka 2015-05-27
Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. 2015-05-27
Uchwała Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-07-08
Uchwała Nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2015-07-08
Uchwała Nr IX/74/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok 2015-07-08
Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej i zasad jej poboru 2015-07-08
Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne 2015-07-08
Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rewizyjnej Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 2015-07-08
Uchwała Nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 2015-07-08
Uchwała Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 2015-07-08
Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych 2015-07-08
Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w podziale gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-07-08
Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych. 2015-07-08
Uchwała Nr IX/83/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na t 2015-07-08
Uchwała Nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej w Ustrzykach Dolnych. 2015-07-08
Uchwała Nr IX/85/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 142 831 R o numerze ewidencyjnym działki nr 332/2 położonej w miejscowości Ustjanowa Górna gmina Ustrzyki Dolne 2015-07-08
Uchwała Nr IX/86/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i s 2015-07-08
Uchwała Nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-07-08
Uchwała Nr IX/88/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-07-08
Uchwała Nr IX/89/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-07-08
Uchwała Nr IX/90/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie wsi Wojtkowa gminy Ustrzyki Dolne. 2015-07-08
Uchwała Nr IX/91/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 2015-07-08
Uchwała Nr X/92/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-08-13
Uchwała Nr X/93/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok 2015-08-13
Uchwała Nr X/94/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015-08-13
Uchwała Nr X/95/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015-08-13
Uchwała Nr X/96/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015-08-13
Uchwała Nr X/97/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015-08-13
Uchwała Nr X/98/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zwrotu kosztów podróży służbowych 2015-08-13
Uchwała Nr X/99/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2015-08-13
Uchwała Nr X/100/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2016 r. 2015-08-13
Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2015-08-13
Uchwała Nr X/102/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną. 2015-08-13
Uchwała Nr X/103/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne, terminów i sp 2015-08-13
Uchwała Nr X/104/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2015-08-13
Uchwała Nr X/105/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego Nr P-II.4131.2.98.2015 z dnia 24 l 2015-08-13
Uchwała Nr X/106/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w skład Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 2015-08-13
Uchwała Nr XI/107/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-10-01
Uchwała Nr XI/108/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok 2015-10-01
Uchwała Nr XI/109/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok 2015-10-01
Uchwała Nr XI/110/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2016 r. 2015-10-01
Uchwała Nr XI/111/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych. 2015-10-01
Uchwała Nr XI/112/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2015-10-01
Uchwała Nr XI/113/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych. 2015-10-01
Uchwała Nr XI/114/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych: 119 248R – o numerach ewidencyjnych działek 570, 573, 327 położonych w miejscowości Brzegi Dolne gmina Ustr 2015-10-01
Uchwała Nr XI/115/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych 144 183R – działka o numerze ewidencyjnym 709 , 144 185R – działka o numerze ewidencyjnym 720, 144 184R 2015-10-01
Uchwała Nr XI/116/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-10-01
Uchwała Nr XI/117/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2015-10-01
Uchwała Nr XI/118/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-10-01
Uchwała Nr XI/119/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-10-01
Uchwała Nr XI/120/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2015-10-01
Uchwała Nr XI/121/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Krościenku, będącej własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOW 2015-10-01
Uchwała Nr XI/122/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Krościenku, będącej własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOW 2015-10-01
Uchwała Nr XI/123/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Krościenku, będącej własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOW 2015-10-01
Uchwała Nr XI/124/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów 2015-10-01
Uchwała Nr XI/125/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości inkasa 2015-10-01
Uchwała Nr XI/126/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 2015-10-01
Uchwała Nr XI/127/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy radnego. 2015-10-01
Uchwała Nr XI/128/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 119222 R ul. Pionierska w miejscowości Ustrzyki Dolne dla zaspokojen 2015-10-01
Uchwała Nr XII/129/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-10-30
Uchwała Nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2015-10-30
Uchwała Nr XII/131/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego na realizację zadania publicznego 2015-10-30
Uchwała Nr XII/132/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2015-10-30
Uchwała Nr XII/133/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2015-10-30
Uchwała Nr XII/134/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2015-10-30
Uchwała Nr XII/135/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2015-10-30
Uchwała Nr XII/136/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie podpisania przez Gminę Ustrzyki Dolne umowy partnerskiej o współpracy z miastem Héviz 2015-10-30
Uchwała Nr XII/137/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie podpisania przez Gminę Ustrzyki Dolne umowy partnerskiej o współpracy z miastem Sokółka 2015-10-30
Uchwała Nr XII/138/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie podpisania przez Gminę Ustrzyki Dolne umowy partnerskiej o współpracy z miastem Wojnicz 2015-10-30
Uchwała Nr XII/139/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Działalności Rady Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne 2015-10-30
Uchwała Nr XII/140/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie podziału miejskiej instytucji kultury – Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych poprzez wyłączenie z jego struktury Bieszczadzkiego Centru 2015-10-30
Uchwała Nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Ustjanowa Górna. 2015-10-30
Uchwała Nr XII/142/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomo 2015-10-30
Uchwała Nr XII/144/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „CMENTARZ W ROPIENCE”, terenu położonego w miejsc 2015-10-30
Uchwała Nr XII/145/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 2015-10-30
Uchwała Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 2015-10-30
Uchwała Nr XIII/147/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2025. 2015-11-16
Uchwała Nr XIV/148/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/149/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/150/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/151/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2016 r. 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/152/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/153/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/154/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/155/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbior 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/156/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/157/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2016. 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/158/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej na terenie wsi Bandrów Gmina Ustrzyki Dolne. 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/159/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego we wsi Bandrów gmina Ustrzyki Dolne. 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/160/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, będącej własnością Skarbu Państwa, a pozostającej w uż 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/161/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/162/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/163/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za os 2015-12-01
Uchwała Nr XIV/164/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok 2015-12-01
Uchwała Nr XV/165/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku „Uchwała budżetowa gminy Ustrzyki Dolne na rok 2016” 2016-01-05
Uchwała Nr XV/166/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne 2016-01-05
Uchwała Nr XV/167/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl 2016-01-05
Uchwała Nr XV/168/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2016-01-05
Uchwała Nr XV/169/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „Miejski Klub Sportowy Bieszczady Ustrzyki Dolne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-01-05
Uchwała Nr XV/170/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2015 2016-01-05
Uchwała Nr XV/171/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2015 rok 2016-01-05
Uchwała Nr XV/172/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2016-01-05
Uchwała Nr XV/173/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2016-01-05
Uchwała Nr XV/174/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej i zasad jej poboru 2016-01-05
Uchwała Nr XV/175/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej 2016-01-05
Uchwała Nr XV/176/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/124/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów 2016-01-05
Uchwała Nr XV/177/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ustrzyki Dolne 2016-01-05
Uchwała Nr XV/178/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psy 2016-01-05
Uchwała Nr XV/179/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” 2016-01-05
Uchwała Nr XV/180/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolny 2016-01-05
Uchwała Nr XV/181/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2016-01-05
Uchwała Nr XV/182/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-01-05
Uchwała Nr XV/183/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2016-01-05
Uchwała Nr XV/184/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej Ustrzykach Dolnych, będącej własnością Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomo 2016-01-05
Uchwała Nr XV/185/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi o numerze 144220R oraz 144221R– działka o numerze ewidencyjnym 1949 położona w miejscowości Ustrzyki Dolne gmi 2016-01-05
Uchwała Nr XV/186/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 2016-01-05
Uchwała Nr XV/187/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do uchwały nr XII/145/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowa 2016-01-05


  Ilość odwiedzin: 3257975