Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7180


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2011-01-05

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia... o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Dostosowaniu istniejącej linii napowietrznej 110 kV Zasław - Ustrzy 2012-04-26
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi w m-ci Ropienka. 2011-12-30
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rurociągu kablowego telekomunikacyjnego po trasie Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne - Łodyna... 2011-12-30
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rurociągu kablowego telekomunikacyjnego po trasie Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne - Łodyna... 2011-12-30
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi na działkach... w m-ci Zawadka 2011-12-28
O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa... 2011-12-19
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej Nr 84 Sanok Krościenko... 2011-12-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi na działkach... w m-ci Ropienka... 2011-12-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rurociągu kablowego telekomunikacyjnego po trasie Ustrzyki Dolne - Brze 2011-12-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rurociągu kablowego telekomunikacyjnego po trasie Ustrzyki Dolne - Brze 2011-12-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej Nr 84 Sanok - Krościenko. 2011-12-14
O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi nr 2299R drogi przez wieś Hoszowczyk 2011-11-22
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę rurociągu kablowego telekomunikacyjnego na trasie Ustrzyki Dolne - Brze 2011-11-17
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę rurociągu kablowego telekomunikacyjnego na trasie Ustrzyki Dolne - Brze 2011-11-17
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zawiadomienie, że: wydana zostanie stosowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk. 2011-11-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi w m-ci Ropienka 2011-11-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi w m-ci Zawadka. 2011-11-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego... 2011-10-27
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... Zarządzam w dniach od 24.10.2011r. do 10.11.2011r. jesienną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Ustrzyki 2011-10-21
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2299r droga przez wieś Hoszowcz 2011-10-19
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie pawilonu handlowego o powierzchni 2200m2... 2011-10-14
O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że zostało wydanie postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przeciwdziałaniu skutkom odpływu wód opadowyc 2011-09-28
OBWIESZCZENIE Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Poprawie jakości wód transgranicznej rzeki Strwiaż... 2011-09-23
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia... o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Poprawie jakości wód transgranicznej rzeki Strwiąż 2011-09-21
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia pobocza drogi dla ruchu pieszych... w m-ci Bandrów Narodowy 2011-09-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: Trójca - I Etap 2011-09-15
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Zagospodarowaniu odwiertu Łodyna 90K - Kopalnia Ropy Naftowej Łodyna... 2011-09-14
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o uzupełnieniu karty informacyjnej w sprawie wydania opinii i obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: poprawie jakości wód transgranicznej rzeki 2011-08-16
O B W I E S Z C Z E N I E Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko 2011-08-16
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia pobocza drogi dla ruchu pieszych w m-ci Bandrów Narodowy. 2011-08-02
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: zagospodarowanie odwiertu Łodyna 90K - Kopalnia Ropy Naftowej Łodyna... 2011-07-28
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia... 2011-07-28
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: poprawie jakości wód transgranicznej rzeki Strwiąż... 2011-07-07
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie mostu przez potok Równianka w m-ci Ustrzyki Dolne. 2011-06-24
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 1/2010 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY USTRZYKI DOLNE. 2011-06-22
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wnętrzowej stacji transformatorowej 2011-06-20
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Brelików. 2011-06-14
O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu przez potok bez nazwy w m-ci Brzegi Dolne... 2011-06-07
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej... 2011-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej... 2011-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że zostało wydanie postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przeciwdziałaniu skutkom odpływu wód opadowyc 2011-05-27
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego... w m-ci Serednica. 2011-05-10
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że wydana zostanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu przez potok bez nazwy w m-ci Brzegi Dolne 2011-05-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu postanowienia... o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie mostu przez potok bez nazwy w m-ci Brzegi D 2011-05-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Brelików oraz Leszcz 2011-05-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie mostu przez potok Równianka w m-ci Ustrzyki Dolne... 2011-05-09
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wnętrzowej stacji transformatorowej 2011-04-28
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podjęciu przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych Uchwały Nr L/389/10 z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 2011-04-22
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... Zarządzam w dniach od 26 kwietnia do 10 maja 2011 r. wiosenną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Ustrzy 2011-04-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej... w m-ci Hoszów. 2011-04-01
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego... w m-ci Wojtkówka... 2011-03-29
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nN, 2011-03-29
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:rozbudowie, przebudowie istniejącej stacji uzdatniania wody wm-ci Wojtkowa... 2011-03-29
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drenażu i kanalizacji deszczowej w rejonie kościoła p.w . Matki Bożej Bieszczadzkiej... 2011-03-24
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w m-ci Ustrzyki Dolne. 2011-03-15
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie mostu przez potok bez nazwy w m-ci Brzegi Dolne. 2011-03-07
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie istniejącej stacji uzdatniania wody. 2011-02-11
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym... w m-ci Ustrzy 2011-02-03
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drenażu i kanalizacji deszczowej w rejonie kościoła 2011-02-03
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego w m-ci Wojtkówka - Chwaniów 2011-01-24
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: wykonanie bystrza w korycie potoku Wańkówka... w m-ci Leszczowat 2011-01-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego o pojemności - do 3000 m3 m-ci Teleśnica Oszwarowa... 2011-01-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności - do 5000m3 i do 3000m3 w m-ci Brzegi Dolne... 2011-01-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zabudowie biologiczno - technicznej brzegów potoku w leśnictwie Krościenko... w m-ci Kroscienko 2011-01-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego o pojemności - do 10000 m3 m-ci Ropienka... 2011-01-18
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności - do 1200m3 i do 1800m3 w m-ci Równia... 2011-01-14
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie trzech zbiorników retencyjnych o pojemności - do 500m3, do 500m3 i do 300m3 w m-ci Ustjanowa 2011-01-14
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności - do 1000m3 i do 300m3 w m-ci Ustjanowa Górna... 2011-01-14
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności - 2x1000m3... w m-ci Równia. 2011-01-11
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko... dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocin, terenu położonego w gminie Ustrzyki Dolne. 2011-01-05


  Ilość odwiedzin: 1952397