Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     Kategoria: REGON
Liczba odwiedzin kategorii: 18339 
 
Informacja na temat samodzielnego wypełniania wniosków RG-1 w urzędach miast/gmin przeznaczona dla osób, które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą począwszy od 1 stycznia 2004 roku.

Ta informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które, zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej, zamierzają w 2004 r. podjąć i wykonywać działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy podlegający wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Wszystkie inne osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu powołanej ustawy lub nie podlegające wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w 2004 r. składają wnioski RG-1, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, wyłącznie w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej

1 stycznia 2004 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej (PDG). Jest to ustawa, która powinna być dobrze znana każdemu, kto zamierza rozpocząć i wykonywać zarobkowo we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową lub w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji zasobów naturalnych.

Powołana ustawa, zmieniająca ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178) reguluje zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców oraz związane z tym zadania administracji publicznej.

Istotną treścią nowelizacji PDG jest stworzenie możliwości wypełnienia i złożenia formularza – zgłoszenia do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej prowadzonego przez Prezesa GUS w systemie informatycznym o nazwie REGON, w urzędach miast/gmin właściwych terytorialnie dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy jednocześnie ze zgłoszeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Urzędy gmin mają obowiązek przesłać złożony wniosek, w ciągu trzech dni od daty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, do właściwego urzędu statystycznego w celu wpisania przedsiębiorcy do rejestru REGON.

Formularz ten ma symbol RG-1 i nosi nazwę: “Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem” i jest dostępny:

  • na stronie internetowej GUS po adresem www.stat.gov.pl .
  • w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, Al. Niepodległości 208
  • w urzędach statystycznych i ich oddziałach
  • w urzędach miast/gmin.

Niezależnie od możliwości złożenia wniosku RG-1 w urzędach miast/gmin, możliwe jest złożenie wniosku osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłanie pocztą.

Złożenie wniosku RG-1 osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale stwarza możliwość uzyskania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON “od ręki”; wydanie takiego zaświadczenia w oparciu o wniosek RG-1 przesłany przez urząd gminy musi, zgodnie z nowelizacją PDG, nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku z urzędu gminy.. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON jest w tym przypadku wysyłane przez urząd statystyczny lub jego oddział pocztą na adres przedsiębiorcy.

Nowelizacja PDG stwarza możliwość złożenia w urzędzie miast/gmin tylko wniosku o pierwszy wpis do rejestr REGON, tj. o nadanie numeru identyfikacyjnego. Wnioski RG-1 o zmianę cech objętych wpisem do rejestru REGON lub RG-2 o skreślenie z rejestru nie mogą być składane w urzędach miast/gmin. Obowiązek składania wniosków o zmianę cech lub o skreślenie z rejestru nałożony jest na podmioty przez ustawę o statystyce publicznej i określa termin 14-tu dni od daty wystąpienia zdarzenia dotyczącego zmiany lub likwidacji podmiotu. Wnioski o zmianę cech objętych wpisem do rejestru REGON składa się w urzędzie statystycznym lub jego oddziale, albo przesyła pocztą.

Wnioski RG-1 o pierwszy wpis do rejestru dotyczą wpisu zarówno przedsiębiorcy jako takiego (w następstwie tego zgłoszenia wydawane jest zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym przedsiębiorcy) jak i jego jednostek lokalnych czyli miejsc prowadzenia działalności (w następstwie tych zgłoszeń wydawane są zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych jednostek lokalnych przedsiębiorcy).

Wniosek RG-1 jest dokumentem wejściowym do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr REGON. Niekompletne lub niepoprawne wypełnienie wniosku, zważywszy brak obowiązku sprawdzenia go przez urzędnika w gminie, uniemożliwi zarejestrowanie przedsiębiorcy w systemie i wydrukowania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Wówczas powstanie konieczność szukania kontaktu z podmiotem w celu wykonania przez niego korekty formularza, co może wydłużyć procedurę rejestracyjną.

Na stronie www.stat.gov.pl pod hasłem REGON znajdziecie Państwo instruktaż na temat samodzielnego i poprawnego wypełniania wniosku RG-1.

 

 
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 4168414