Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych

Do konkursu na wolne stanowisko pracy w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych może przystąpić osoba spełniająca następujące niezbędne warunki:

I. Posiada:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie, ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, techniczne (budowlane);
 3. co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym europejskich;
 4. znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,;
 5. znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 1014-2020;
 6. znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 7. znajomość Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020;
 8. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Ponadto:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 5. kandydat musi przedstawić wykaz przygotowanych wniosków pomocowych.
 
  Data publikacji   2017-04-18Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 782772