Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   12
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: jednego miejsca z przeznaczeniem pod ustawienie garażu o powierzchni 18 m2 , wydzielonego z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 976 o powierzchn
 

 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
ogłasza I publiczny przetarg
nieograniczony na dzierżawę:

Jednego miejsca z przeznaczeniem pod ustawienie garażu o powierzchni 18 m2 , wydzielonego z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 976 o powierzchni ogólnej 0.3502 ha położonego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wyzwolenia.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustala się na kwotę 100 zł plus 22 % podatku VAT co daje kwotę 122 zł / słownie: sto dwadzieścia dwa zł./ w stosunku rocznym.

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 20412 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ewidencją gruntów opisana wyżej działka stanowi użytek dr i będzie przeznaczona pod ustawienie garażu.

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę garażu , do którego to pozwolenia na budowę niezbędne będzie między innymi opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na koszt dzierżawcy.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Czynsz płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. W razie zwłoki w uiszczaniu czynszu dzierżawnego będą naliczane odsetki ustawowe.

Wysokość czynszu może ulec zmianie zgodnie z oficjalnie ogłoszonym wskaźnikiem inflacji GUS.

Rozwiązanie umowy dzierżawy może nastąpić za wcześniejszym 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia , bądź bez zachowania przewidzianego umową terminu wypowiedzenia , za porozumieniem stron .

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2005 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr . 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do dnia 22 kwietnia 2005 r. lub na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych nr 50 86210007 2001 0012 3347 0001 w Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych w wysokości 250 zł. w pieniądzu.

Wpłacone wadium zostanie :
- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba fizyczna lub prawna wygra przetarg,
- zwrócone ,jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
- przepada , jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy .

Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu i warunkach dzierżawy można uzyskać w pokoju nr . 7 i 11 tut. Urzędu bądź pod nr . telefonu /013/460-80-13.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu , bez podania przyczyny.

 

 
  Data publikacji   2005-03-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 782676