Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne OGŁASZA konkurs na nabór partnera do realizacji projektu pn. ”Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrze
 

Nabór partnera do realizacji projektu pn. ”Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej”

Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ,Gmina Ustrzyki Dolne ubiegając się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach RPO WP 2007-2013, Oś priorytetowa VII Spójność Wewnątrzregionalna, Działanie 7.1. Rewitalizacja Miasta ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn.” Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej”

Celem projektu jest rewitalizacja obszaru I w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo- turystycznej i komunikacyjnej oraz poprawę funkcjonalności i estetyki ww. obszaru, ( LPRM jest dostępny na stronie www.ustrzyki-dolne.pl )

Projekt będzie obejmował następujące zadania :

 • budowa kortów,
 • budowa boisk (do piłki plażowej i siatkowej),
 • budowa placu zabaw,
 • budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Gombrowicza do ul. Jagielońskiej wraz z parkingami.
 • poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej w sąsiedztwie nowopowstającej infrastruktury rekreacyjno-sportowej,

W ramach projektu przewidziane są między innymi następujące zadania, których realizacja zostanie powierzona partnerowi projektu :

 • poprawa funkcjonalności osiedli i podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez modernizację bloków znajdujących się w obszarze I w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne
 • poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez odnowienie elewacji i zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlach znajdujących się w sąsiedztwie nowopowstającej infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
 • poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez remont nawierzchni dróg osiedlowych i chodników.

Gmina Ustrzyki Dolne, która jednocześnie będzie pełniła funkcję Lidera Projektu w tworzonym partnerstwie oczekuje od zainteresowanych podmiotów przedstawienia propozycji swego udziału w realizacji zaplanowanych działań. Propozycję realizacji działań w ramach projektu należy przedstawić w formie pisemnej do dnia 02.11.2010

Do udziału w naborze zapraszamy podmioty, które:

 • posiadają status spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej,
 • znajduje się w I obszarze w zakresie mieszkalnictwa w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne,
 • dysponuje zasobami mieszkaniowymi w minimalnej ilości 3 bloki mieszkaniowe,
 • zaangażują środki własne w realizację projektu w minimalnej kwocie 500 tys. złotych,
 • dysponują personelem/kadrą, gwarantującymi właściwą realizację projektu od strony organizacyjnej i finansowo-księgowej,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedsięwzięcia,
 • współpracować będą z beneficjentem w trakcie przygotowania i realizacji projektu,
 • przedstawią koncepcję udziału w projekcie w oparciu o dokładną analizę regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 7.1. Rewitalizacja miast – zamieszczony na stronie internetowej .www.wrota.podkarpackie.pl

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2009 rok (pełen rok obrotowy).
 • pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów

Gmina Ustrzyki Dolne planuje wybrać w wyniku naboru 1 partnera, który spełni ww. kryteria wyboru oraz przedstawi najciekawszą propozycję udziału w projekcie.

Zgłoszenia można składać osobiście, kurierem, pocztą lub faksem do 2 listopada 2010 roku do godziny 1500 na adres:

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
faks:+48 13 460 80 16
z dopiskiem: „Zgłoszenie partnera do projektu pn. :”Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej”

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do dnia 5 listopada 2010 roku.

Wszelkie informacje związane z naborem zgłoszeń udzielane będą pod numerem telefonu: (13) 4608029 oraz za pomocą e-mail:projekty@ustrzyki-dolne.pl  

 
  Data publikacji   2010-10-11Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 356407