Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
  
Liczba odwiedzin kategorii: 6143

PEC SP. Z O.O.

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finasowowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Rady Nadzorczej,
 2. podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat,
 3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 5. ustalanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji,
 6. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
 7. użycie kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz innych funduszy Spółki,
 8. zmiany umowy Spółki,
 9. połączenie Spółki z inną spółką,
 10. przystąpienie do innych spółek, stowarzyszeń i organizacji gospodarczych,
 11. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 12. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd i radę Nadzorczą,
 13. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 14. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do jego wyłącznej właściwości,
 15. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 16. rozporządzenie prawem lub zaciągnięciem zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych na cztery lata przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani uchwałą wspólników w każdym czasie.
Do kompetencji Rady - poza zastrzeżonymi kodeksem spółek handlowych lub umową Spółki dla innych organów - należy:

 1. stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 2. ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
 3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników określonych w punktach 2 i 3 Umowy Spółki,
 5. przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w celu powołania lub odwołania członków Zarządu,
 6. wnioskowanie do Zarządu celem podjęcia działań usprawniających funkcjonowanie Spółki,
 7. opiniowanie istotnych decyzji ekonomiczno - technicznych i planów rozwoju Spółki,
 8. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
 9. zawieranie umów stanowiących podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w innych czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 10. zatwierdzanie regulaminów obowiązujących w spółce, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
 11. zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadkach określonych w  kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki składa się z trzech członków: prezesa, zastępcy prezesa i członka Zarządu - głównego księgowego, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu mogą być powoływani także spoza grona Wspólników. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat od daty powołania. CZłonków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.

 Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2004-09-29

  Ilość odwiedzin: 2664992