Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   51
  Nazwa pozycji   U c h w a ł a N r XLVII/334/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa...
 
U c h w a ł a N r XLVII/334/06
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 22 września 2006 r.


w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 „a” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) i art.5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz.U. Nr 32 poz. 191 z 1990r. z późn. zm. ) - na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych – Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych p o s t a n a w i a:

§ 1

Wnioskuje się do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr 461 o powierzchni 0,2536 ha, położoną we wsi Ropienka, zabudowaną budynkiem tłoczni wody, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne, zabudowanej budynkiem tłoczni wody stanowiącym własność Gminy Ustrzyki Dolne – celem skomunalizowania. Nieruchomość ta niezbędna jest Gminie Ustrzyki Dolne w celu realizacji zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym tj. zaopatrzenie ludności w wodę. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem tłoczni wody, która to przez swoją pracę zaopatruje mieszkańców wsi Ropienka w wodę. Użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości Gmina Ustrzyki Dolne stała się na podstawie notarialnej umowy zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego i odrębnej własności budynku z dnia 14.07.2006 r. Rep. A nr 5966/2006.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Data publikacji   2007-08-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Osoba Nieznana 
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 2664851