Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych informuje o możliwości składania ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych...
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami)

Gmina Ustrzyki Dolne

Reprezentowana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, działającego z upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 17.11.2008 r. informuje o możliwości składania ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012 roku. Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 i art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej przez MGOPS w Ustrzykach Dolnych, w związku z realizacją Uchwały Nr XXII/152/04 z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie: zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: *
    • usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze –196 600, 00 zł
    • specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zajęcia rehabilitacyje i rewalidacyjno - wychowawcze –100 700,00 zł

W 2010 roku koszt realizacji w/w. zadania wyniósł 216 536 zł.  
W 2011 r. przewidywany koszt wykonania w/w. zadania wyniesie 230 200 zł.

  1. Szczegółowe warunki i termin realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).  

Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, ul. Wyzwolenia 7, pok. nr 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27. 12. 2011 r. do godziny 14.00, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.12.2011r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych  
Grażyna Lechowicz   

 
  Data publikacji   2011-12-05Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik MGOPS Ustrzyki Dolne Grażyna Lechowicz
 
  Ilość odwiedzin: 356350