Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 11828

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja o warunkach zabudowy

Na podstawie Art. 50 i 59 Ustawy z dn. 27. marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 2015, poz 199). Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przedstawić wypełniony wniosek wraz z załącznikami. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje w przypadku inwestycji na cele mieszkaniowe.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:1000 lub 1:2000
  2. Załącznik graficzny, opracowany na kserokopii mapy zasadniczej w skali 1:500, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:1000 lub 1:2000, zawierający:
    - granice terenu objętego wnioskiem
    - granice obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
    - inne niezbedne informacje wg wzoru podanego we wniosku
  3. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy - oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.
  4. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną "aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
  5. W zależności od potrzeb:
    - umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w wodę i oraz odbiór ścieków
    - umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną
    - dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej

Opłata skarbowa

  • za decyzję o warunkach zabudowy? 107 zł
  • za pełnomocnictwo - 17 zł

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu (zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy).

Osoba prowadząca: Agnieszka Suchar - Podinspektor, pokój nr 12A, parter, tel. (013) 460-80-27

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ? raport o oddziaływaniu na środowisko, zawierający informację o których mowa w art. 66 w/w ustawy, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 powyższej ustawy ? kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą w szczególności dane o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy ,
  • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą w szczególności dane o:
    - rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
    - powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
    - rodzaju technologii,
    - ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
    - przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
    - rozwiązaniach chroniących środowisko,
    - rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
    - możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
    - obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  • w przypadku przedsięwzięć wymagających następujących decyzji:
    - koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych ? wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. ? Prawo geologiczne i górnicze,
    - decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny ? wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy ? Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii w/w mapy ewidencyjnej ? mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 w/w ustawy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Ponadto do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, dowód wniesionej opłaty skarbowej w wysokości 205 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu (zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy).

Osoba prowadząca: Małgorzata Kacperska - inspektor, pokój nr 12A, parter, tel. (013) 460-80-27

 

Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego działki/działek

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego działki/działek należy złożyć wypełniony wniosek wraz zdowodem wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł .

Osoba prowadząca: Barbara Ćwikowska - Inspektor, pokój nr 12A, parter, tel. (013) 460-80-27

 

Wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Każdy ma prawo otrzymania wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego przeznaczenie terenu (działki).

Opłata skarbowa

  • od wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego:
    - do 5 stron ? 30 zł
    - powyżej 5 stron ? 50 zł
  • od wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego: za każdą wchodzącą w skład wyrysu
    - pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 ? 20 zł
    - nie więcej niż ? 200 zł

Osoba prowadząca: Barbara Ćwikowska - Inspektor, pokój nr 12A, parter, tel. (013) 460-80-27Data publikacji:

  Ilość odwiedzin: 2664987