Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
   Statut
Liczba odwiedzin kategorii: 13187

UCHWAŁA Nr IX/76/15
RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje:

§ 1.

 Uchwala się Statut Gminy Ustrzyki Dolne stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/37/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 10 kwietnia 2003 r. Nr 28, poz. 506 z późn. zm.)

§ 4.

  1. Uchwała podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego.


Data publikacji: 2015-11-19

  Ilość odwiedzin: 4168471