Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7458

- pełna wersja strategii ( plik w formacie .pdf, wielkość 7,6 MB)

Jedną z podstawowych metod zarządzania gminną jednostką samorządu terytorialnego jest planowanie strategiczne rozwoju gminy w dłuższym horyzoncie czasowym. Głównym narzędziem wykorzystywanym w planowaniu strategicznym jest natomiast dokument planistyczny w postaci strategii rozwoju gminy, który stanowi wyznacznik kierunków rozwoju gminy w przyjętej perspektywie czasowej.
Strategia Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015-2025 jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu lokalnego, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, wyznaczającym ramy długookresowej działalności samorządu lokalnego, zgodnie z jego kompetencjami oraz współpracujących z nią jednostek na rzecz rozwoju całej gminy. Niniejszy dokument jest także odpowiedzią na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o Strategię. Obowiązująca dotąd Strategia Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne została opracowana w 2000 r. i w związku z upływem czasu wymagała gruntownej aktualizacji.
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Ustrzyki Dolne rozpoczęły się we wrześniu 2015 r. zgodnie z umową podpisaną 3 września 2015 r. pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne a Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych. Konstrukcję Strategii oparto na partnerskim modelu budowy planów strategicznych w pełni oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji wspomagających rozwój lokalny i regionalny w Polsce. Przedmiotowy dokument stanowi nie tylko element polityki rozwoju lokalnego jest także sumą świadomych opinii i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową.
Podczas pracy analitycznej związanej z opisywaniem procesów zachodzących w gminie przyjęto okresy możliwe długie, w wybranych przypadkach nawet dziesięcioletnie. Diagnoza stanu gminy została przygotowana przede wszystkim w oparciu o informacje statystyczne pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane przekazane Wykonawcy bezpośrednio przez jednostki/wydziały zajmujące się konkretnymi aspektami życia społeczności gminnej. Praca nad strategią odbywała się przy współudziale konsultantów, doradców i pracowników gminy Ustrzyki Dolne, co umożliwiło wykorzystanie ich wiedzy i opinii. Partycypacja społeczeństwa za sprawą konsultacji społecznych odegrała równie istotną rolę w tworzeniu niniejszego dokumentu.
Dokument składa się z ośmiu rozdziałów wpisujących się w trzy podstawowe obszary tematyczne: opis stanu aktualnego tj. charakterystyka gminy oraz wnioski z badania opinii mieszkańców gminy (rozdziały II-III), część planistyczna obejmująca m.in. misję-wizję gminy, planowane kierunki działania, przedsięwzięcia o charakterze priorytetowym (rozdziały IV- V) oraz określenie ram i zasad wdrażania oraz realizacji strategii (rozdziały VI-VIII).Data publikacji: 2015-11-26

  Ilość odwiedzin: 3257965