Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 14848

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

Warunkiem koniecznym do zawarcia małżeństwa jest ukończenie 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Do zawarcia małżeństwa należy złożyć następujące dokumenty:

 • dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (do wglądu)
 • pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które składają przyszli małżonkowie przed wybranym kierownikiem USC (zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo)
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - wynosi 84,00 zł.

Od 1 marca 2015r. można zawrzeć związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego, za udzielenie ślubu cywilnego poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa, która wynosi 1000 zł.

Okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi 1 miesiąc od dnia złożenia pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, Mateusz Jarek - Zastępca Kierownika USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi

Warunkiem koniecznym do zawarcia małżeństwa jest ukończenie 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Wybrany kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć następujące dokumenty:

 • dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (do wglądu)
 • podpisać zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - wynosi 84,00 zł.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, Mateusz Jarek - Zastępca Kierownika USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca

Cudzoziemiec, który chce zawrzeć związek małżeński w Polsce powinien złożyć:

dokument stwierdzający tożsamość (paszport) do wglądu

odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa. Dokumenty składa się wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

zaświadczenie stwierdzające możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego

podpisać zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - wynosi 84,00 zł.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, Mateusz Jarek - Zastępca Kierownika USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

Zgłoszenie urodzenia noworodka

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku dziecka martwo urodzonego w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 • w sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, a w treści winno być wskazane imię lub imiona jakie ma nosić dziecko).

Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia oraz protokołu zgłoszenia urodzenia podpisywanego przez osobę zgłaszającą i kierownika USC. Podczas zgłoszenia urodzenia dziecka następuje zameldowanie dziecka i nadanie nr PESEL.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, Mateusz Jarek - Zastępca Kierownika USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

Sporządzanie aktów zgonów

Akt zgonu jest sporządzany na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu. Zgon zgłasza się w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Potrzebne dokumenty:
karta zgonu wydana przez placówkę służby zdrowia, dowód osobisty zmarłego i zgłaszającego zgon.

Sporządzenie aktu zgonu i wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, Mateusz Jarek - Zastępca Kierownika USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Z rejestru stanu cywilnego wydawane są:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego tj. odpisy aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
 • zaświadczenia o stanie cywilnym
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby.

Uprawnieni do wybrania odpisów:

Odpisy wydaje się osobie, której akt dotyczy, jej małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie) zstępnemu (dzieci), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny oraz sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, organom administracji publicznej do realizacji ich ustawowych zadań – art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014r. poz. 1741 ze zm.). Z ksiąg stanu cywilnego wydawane są także zaświadczenia o braku wpisu lub braku księgi.

Osoba prowadząca: Marzena Cielecka - Kierownik USC, Mateusz Jarek - Zastępca Kierownika USC, pokój nr 9, tel. (013) 460-80-25Data publikacji:

  Ilość odwiedzin: 4168459