Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  
Liczba odwiedzin kategorii: 5542

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ustrzykach Dolnych  

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

§ 1

  Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych zwany dalej regulaminem określa szczegółową organizację i zasady działania Środowiskowego Domu Samopomocy zwanego dalej Domem.

§ 2

  Dom jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne.

§ 3

  Obsługę finansowo-księgową Domu zapewnia Urząd Miejski.

§ 4

Dom jest formą oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 5

  Siedziba Domu mieści się przy ulicy Wyzwolenia 7 w Ustrzykach Dolnych.

 

II. KIEROWNICTWO.    

§ 6

1. Domem zarządza Kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności.
2. Do zadań i kompetencji Kierownika należy w szczególności:

 • organizowanie prac Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • podejmowanie działań zapewniających realizację zadań,
 • zatrudnianie personelu, ustalanie zakresów obowiązków,
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontrola wewnętrzna,
 • racjonalne gospodarowanie mieniem,
 • podpisywanie pism, aktów prawa wewnętrznego,
 • sporządzanie sprawozdań do organów administracji publicznej,
 • podnoszenie kwalifikacji kadry Domu.

 

III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA.    

§ 7

  Wewnętrzną strukturę Domu stanowią jedno i wieloosobowe stanowiska pracy.

§ 8

  W skład Domu wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • kierownik
 • pielęgniarka
 • terapeuta zajęciowy-opiekun
 • pracownik administracyjny-gospodarczy
 • kierowca
 • psycholog
 • pedagog
 • sprzątaczka
 • konserwator

§ 9

  Kierownik Domu może łączyć stanowiska pracy regulując to zakresami czynności.  

 

IV. ZASADY PODPISYWANIA PISM.  

§ 10

  Do podpisu Kierownika zastrzeżone są:

 • pisma w sprawach, do których został upoważniony odrębną uchwałą Zarządu,
 • pisma w sprawach należących do jego właściwości,
 • pisma do organu założycielskiego i organów nadzoru,
 • pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Kierownika do jego podpisu.

§ 11

  Na czas nieobecności Kierownik może upoważnić pracowników do załatwiania spraw w jego imieniu.

§ 12

  Upoważnienie, o którym mowa w § 11 udzielane jest w formie pisemnej.  

 

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA.  

§ 14

  Uczestnicy przyjmowani są do Domu na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika MGOPS w Ustrzykach Dolnych w porozumieniu z Kierownikiem Domu.

§ 15

  Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy rozwijanie u uczestników następujących umiejętności:

 1. umiejętności życia codziennego, w szczególności:
  • dbania o higienę i wygląd zewnętrzny,
  • dbania o czystość i porządek we własnym mieszkaniu,
  • przygotowanie posiłków,
 2. umiejętności społecznych i interpersonalnych, w szczególności:
  • motywowanie do nawiązywania kontaktów społecznych
  • motywowanie do aktywności i odpowiedzialności,
  • kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,
 3. umiejętności spędzania wolnego czasu, w szczególności:
  • rozwijanie zainteresowań uczestników,
  • rozwijania umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak turystyka, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich itp.      

§ 16

  Przy realizacji zadań Dom współpracuje z:

 • ośrodkami pomocy społecznej,
 • innymi domami,
 • rodzinami uczestników,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • kościołami,
 • pracodawcami,
 • placówkami służby zdrowia,
 • innymi realizującymi podobne cele statutowe.

§ 17

  Kierownik przyjmuje strony w ramach skarg i wniosków w ustalonym czasie, podanym do powszechnej wiadomości.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

§ 18

  Porządek wewnętrzny w Domu, a także związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracowników określa regulamin pracy Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzony przez Zarząd Miejski.

§ 19

  Zmiana regulaminu wymaga uchwały Zarządu Miejskiego.

§ 20

  Regulamin wchodzi w życie z dniem ............................ .        Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2004-03-10

  Ilość odwiedzin: 2665039